De buurtsportcoaches

Inleiding

Onder het motto ‘Zeewolde, sportiefste gemeente van Nederland’ wil de gemeente Zeewolde dat zoveel mogelijk inwoners gaan én blijven sporten of bewegen. De buurtsportcoach maakt deel uit van deze visie.

Het hoofddoel van de inzet van buurtsportcoaches is: Het realiseren van een structurele verhoging van de sport- en beweegdeelname en het bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl in Zeewolde.
De buurtsportcoach is een verbindende (f)actor tussen sport, bewegen, de professionele (hulp)organisaties en de maatschappij. De buurtsportcoach richt zich vooral op de
kwetsbare doelgroepen die te weinig bewegen en sporten en niet of weinig in aanraking komen met
(georganiseerde) sport en bewegen.
De buurtsportcoach stimuleert, verbindt, ondersteunt bewoners, verenigingen en professionals vooral om vooral zelf initiatief te nemen. De buurtsportcoach werkt dan niet zozeer aan de organisatie en uitvoering van activiteiten, maar aan de ontwikkeling van activiteiten door de Zeewoldenaar zelf. Hij zoekt daarbij naar verbindingen met bijvoorbeeld scholen, sportclubs, de lokale diëtisten en fysiotherapeuten en andere professionals. Het gaat bij alle activiteiten, waar de buurtsportcoach bij betrokken is, om het behalen van duurzame resultaten. De buurtsportcoach is een aanjager, een opbouwwerker in sport, bewegen en gezonde leefstijl.

De uitganspunten bij het werk van de buurtsportcoach zijn:
• Gebruik maken van de eigen kracht van inwoners, verenigingen, lokale organisaties
• Werken aan duurzame resultaten; dat wil zeggen dat projecten en activiteiten zoveel mogelijk door bestaande lokale organisaties en verenigingen overgenomen en zelfstandig voortgezet moeten kunnen worden.
• Vraaggericht en vraag gestuurd werken.

De buurtsportcoach is een:
1. Stimulator: Stimuleert mensen om zelf actief te worden en initiatief te nemen
Om deze rollen in te kunnen vullen is het van groot belang dat de buurtsportcoach op de hoogte is van de lokale verbanden en omgeving. Dit betekent dat er goed moet worden samengewerkt met de professionals en vrijwilligers in het welzijnswerk, zorg, onderwijs en het verenigingsleven.
2. Verbindende factor: Zorgt voor verbinding tussen verschillende belanghebbende partijen
3. Initiator: Neemt het initiatief om activiteiten op te zetten/ uit te voeren (in samenwerking met partijen).

Aanbod

Resultaten
Gemeente Zeewolde heeft aangegeven dat de inzet van de buurtsportcoach vooral gericht moet zijn op:

het realiseren van een structurele verhoging van de sport- en beweegdeelname en het bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl in Zeewolde.

Een kwaliteitsverhoging in het bewegingsonderwijs.Het leggen van verbindingen met de sportverenigingen.

De organisatie van de 3e gymles (naschoolse en buitenschoolse opvang, TSO etc.).

Creëren van een beweegaanbod in de buurt, en hiervoor verbindingen legt tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, gezondheid, welzijn, jeugd- en ouderenzorg, kinderopvang en onderwijs.

Nevendoelen die met de buurtsportcoach worden nagestreefd c.q. gerealiseerd liggen vooral op het gezondheids- en sociaalmaatschappelijke vlak, namelijk (in willekeurige volgorde):
• sociale cohesie
• burgerparticipatie
• voorkomen van eenzaamheid en isolement
• verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt (werkervaringsplek, herintreders)
• voorkomen/terugdringen van obesitas
• gezonde voeding/leefstijl
• zelfstandige, toekomstbestendige sportverenigingen (nieuwe leden, kaderproblematiek, sponsoring)
• verhogen van de sportieve en recreatieve aantrekkelijkheid van Zeewolde
• ondersteuning van professionele sportaanbieders
• verwezenlijking van doelen uit de sportvisie “Zeewolde sportiefste gemeente van Nederland” en de daaruit voortvloeiende sportnota.

Doelgroepen
De buurtsportcoach kan ingezet worden ten behoeve van alle inwoners van
Zeewolde. Wel wordt door de gemeente Zeewolde speciale aandacht gevraagd voor:
• Jeugd/jongeren
• Ouderen
• Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking
• Sociaal zwakkere groepen, waaronder bijvoorbeeld werkzoekenden

 

Sport(en) in de buurt

Evenementen

Buurtsportteam

Sport in Onderwijs

Sportverenigingen