Uitvoering

Inleiding

Na het bereiken van het akkoord is het tijd voor de uitvoering. Iedere vereniging, organisatie, maar ook individuele inwoner wordt uitgenodigd om hun ideeën of plannen aan te dragen. Wie een goed gefundeerd plan heeft kan hier ondersteuning in ontvangen. Hiervoor is een uitvoeringsbudget beschikbaar van € 20.000 per jaar voor de periode 2020-2022. Daarnaast is er budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, scholing en begeleiding.

Uitvoeringsbudget voor plannen en acties
Ieder plan of actie dat ons dichter brengt bij het behalen van de doelstellingen van het Sportakkoord (zie downloads onderaan de pagina) is welkom. Denk aan initiatieven waarmee de beweegvaardigheid wordt verhoogd van jeugd of juist ouderen, waarmee verenigingen of accommodaties toekomstbestendiger worden. Voor het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte, een plan waarmee samenwerking tussen beweegaanbieders wordt bevorderd of meer mensen toegang krijgen tot passend beweegaanbod. Ieder plan waarmee Zeewolde dichter komt bij het behalen van deze doelstellingen is welkom. Groot of klein, dien ze in!

Indienen van een plan
Om in aanmerking te komen voor uitvoeringsbudget kunt u een plan indienen voor een project of een actie. Plannen kunnen vanaf heden op elk moment ingediend worden. Binnen 6 weken ontvangt de initiatiefnemer uitsluitsel of het plan in aanmerking komt voor uitvoeringsbudget. Eventuele vragen vanuit de regiegroep worden gesteld binnen twee weken na indiening van een plan. Het jaar en het budget is opgedeeld in twee blokken. Concreet betekent dit dat er van januari t/m juni € 10.000,- beschikbaar is en vanaf juli t/m december de andere helft van het uitvoeringsbudget.

Voor het opstellen en indienen van een plan of actie is een format beschikbaar waarin het plan kan worden beschreven. Naast een projectbeschrijving wordt in dit korte plan wordt een onderbouwing gevraagd. 
U kunt uw projectplan aanleveren bij het Begeleidingsteam door te mailen naar info@sportencultuurzeewolde.nl.
Is het opstellen van een plan toch lastig of twijfelt u aan de haalbaarheid van uw plan. Vraag gerust om hulp.
 
Beoordeling
Ieder ingebracht project en elke activiteit zal door het begeleidingsteam worden getoetst op relevantie en kwaliteit aan de hand van een aantal criteria. Per criteria wordt een score toegekend op een schaal van 1 tot 5. Aan de hand van de totaalscore wordt bepaald of het budget al dan niet wordt toegekend. Sommige criteria wegen zwaarder dan andere criteria. 
Bekijk het beoordelingsformulier >


Budget voor aanvullende services
Naast het uitvoeringsbudget is er geld beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, scholing en begeleiding. Denk aan een Inspiratiesessie Kansen 50+, Begeleidingstraject verduurzaming sportaccommodaties, Coach de Coach en veel meer. Klik hier voor een overzicht.

 

Downloads

Sport- en Beweegakkoord Zeewolde
Projectformat Sport- en beweegakkoord Zeewolde