Sport- en beweegakkoord

Inleiding

Uitvoeringsbudget Sport- en beweegakkoord

Voor het realiseren van de ambities en actiepunten uit het Sport- en beweegakkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Zeewolde is dat € 20.000,- per jaar voor de periode 2020-2022. Het gaat hierbij om geoormerkt budget dat nergens anders aan besteed kan worden.

 

Heeft u een projectidee dat aansluit bij het Sport- en Beweegakkoord en wilt u aanspraak maken op uitvoeringsbudget? Maak een projectplan of actieplan! Voor het opstellen van het plan is een format beschikbaar waarin de actie of het project kan worden beschreven. Download hier het projectformat (of kijk onderaan bij downloads). 

 

In dit korte plan wordt een onderbouwding gevraagd om in aanmerking te komen voor uitvoeringsbudget. U kunt uw projectplan of actieplan aanleveren bij het begeleidingsteam door te mailen naar info@sportencultuurzeewolde.nl. 

Contact

Heeft u vragen? Wij nodigen u uit om een mail te sturen naar info@sportencultuurzeewolde.nl voor het maken van een (video)belafspraak met iemand van de begeleidingsgroep. Op een zelf gekozen moment. 'Een oriënterend gesprek over een eventueel plan is nog nooit zo makkelijk geweest.’

Beoordeling

Ieder ingebracht project en elke activiteit zal door het begeleidingsteam worden getoetst op relevantie en kwaliteit aan de hand van de volgende criteria:

1.       Aansluiting ambitie(s) lokaal sport- en beweegakkoord - In hoeverre sluit het plan/idee aan bij de ambities uit het lokaal sport- en beweegakkoord?

2.       Doelstellingen en resultaten - In hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en resultaten worden bereikt met het plan/idee?

3.       Plan van aanpak - Hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt (activiteiten, acties, projecten, etc.)?

4.       De organisatie en uitvoering - In hoeverre wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie en uitvoering van het plan/idee eruit ziet? Welke organisaties of verenigingen zijn betrokken?

5.       Schaalbaarheid - In hoeverre wordt aandacht besteed aan de schaalbaarheid van het project? Ofwel, kan het plan ook elders worden uitgevoerd, of met meer deelnemers/activiteiten?

6.       Borging van aanbod, samenwerking en kennis - In hoeverre wordt omschreven hoe het plan/idee na twee jaar zelfstandig kan blijven bestaan qua aanbod en samenwerking en hoe wordt de opgedane kennis gedeeld?

7.       Cofinanciering en financiële borging - In hoeverre is aandacht besteed aan cofinanciering (gebruikmaken van andere financiële middelen) en de financiële borging van het plan/idee na verloop van tijd?

 

Aan alle bovenstaande criteria wordt door het begeleidingsteam een score toegekend op een schaal van 1-5 (1=onvoldoende, 2= matig, 3= voldoende, 4= goed, 5= zeer goed), waarna een totaalscore ontstaat en het budget al dan niet wordt toegekend. Sommige criteria wegen zwaarder dan andere criteria, hier houdt het begeleidingsteam ook rekening mee.

 

Deadline en reactietermijn

Plannen kunnen vanaf heden op elk moment ingediend worden. Binnen 6 weken ontvangt de initiatiefnemer uitsluitsel of het plan in aanmerking komt voor uitvoeringsbudget. Het jaar en het budget is opgedeeld in twee blokken. Concreet betekent dit dat er van januari t/m juni € 10.000,- beschikbaar is en vanaf juli t/m december de andere helft van het uitvoeringsbudget.

Aanbod

Gratis aanbod

Voor de ondersteuning van verenigingen is budget beschikbaar in de vorm van deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing. Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijkheden. Wilt u zich aanmelden? Stuur een mail naar info@sportencultuurzeewolde.nl.

 

1.       Inspiratiesessie ‘Kansen voor 50+’

We kennen ze allemaal, volwassenen die nu niet sporten maar dat eigenlijk wel zouden willen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel, juist ook vanaf 50 jaar en ouder, wel zou willen sporten. In deze workshop gaan we specifiek in op de groep 50plussers, niet vanwege de leeftijd, maar vanwege hun levensfase en om goed aan te sluiten op hun motieven en (fysieke) capaciteiten. Want sportaanbieders hebben veel te bieden aan deze groep. En het gaat om een grote groep.

 

2.       Begeleidingstraject Verduurzaming sportaccommodaties

Dit traject doorloopt de volgende stappen:

1 - Uitvoeren energiescan inclusief opleveren rapportage

2 - Matchen adviezen en wensen vanuit de club

3 - Uitwerken plan van aanpak 95% CO2- reductie

4 - Begeleiden bij offertetraject

5 - Uitwerken business case inclusief financieel advies

6 - Ondersteunen bij realisatie en monitoring

 

3.       Scholing ‘4 inzichten over trainerschap’

Tijdens de scholing ‘4 inzichten over trainerschap’ brengen trainers hun sterke én hun ontwikkelbare punten in kaart en reflecteren ze op hun eigen rol als trainer. Ze leren daardoor hoe ze hun kwaliteiten het beste kunt inzetten, ook in lastige situaties. Een voorbeeld hiervan is het aanspreken van sporters op hun gedrag, of sporters meer verantwoordelijkheid te geven tijdens een training waardoor ze zullen groeien als sporter en als mens.

 

4.       Coach-de-Coach

Elke trainer en coach daagt sporters uit tot sportieve prestaties. Maar hoe pak je dat eigenlijk het beste aan? Een belangrijke vraag voor (jeugd)trainers en –coaches; zij hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge sporters. Om trainers en coaches te ondersteunen is daarom het verenigingstraject Coach-de-coach ontwikkeld. 

 

5.       Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling. Ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen, ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. In deze training leren de deelnemers zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen met aandacht voor plezier.

 

6.       Online module ‘Een beetje opvoeder’

De online scholing 'Een beetje opvoeder' is nuttig voor elke coach of trainer van jeugdsporters. Deelnemers leren belangrijke didactische en pedagogische vaardigheden om het beste uit kinderen te halen.

7.       Inspiratiesessie ‘Meer vrijwilligers’ (1 uur)

Ken jij dat sprookje van die sportvereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft, die zich jarenlang inzetten voor hun club? … dat is geen sprookje! Het is echt geen wonder om een berg aan vrijwilligers voor een club te vinden die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om vast te stellen op welke wijze de club concreet invloed op kan uitoefenen, door middel van sterk vrijwilligersmanagement. Daar gaat deze inspiratiesessie over.

 

8.       Workshop ‘Meer vrijwilligers’ (1 dd)

In deze workshop krijgen bestuurders tips, maar bovenal praktische handvatten om vorm te geven aan alles wat te maken heeft met het werven, binden en behouden van vrijwilligers. Door opdrachten zoals een battle absurd, het omdenken en de zogenaamde marsmannetjes krijgen deelnemers inzichten hoe ze meer vrijwilligers kunnen werven én behouden.

 

9.       Inspiratiesessie ‘4 inzichten voor bestuurders’ (1 uur)

Besturen gaat om het verbinden van mensen, het schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de 4 inzichten, hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. Daar gaat deze inspiratiesessie over.

 

10.   Scholing Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen. Een VCP moet onafhankelijk zijn en mag derhalve geen bestuursfunctie hebben. Deelnemers aan de scholing hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of als zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de verwijzingen die mogelijk zijn. De scholing is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch.

Downloads

Bestand downloaden
Bestand downloaden